messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น)
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0652712612
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0638983260
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0639759870
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0640744799
นายสุวิทย์ สอนสกุล
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางสุมลรัตน์ ทองสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางนิศาชล สีสา
ครู ชำนาญการ
โทร : 0958321519
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทร : 0897102114
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครู ชำนาญการ
โทร : 0944520680
นายเอกชัย ไพศาล
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-5487246
นางลัดดา กุลพรหม
ครู ชำนาญการ
โทร : 0842178068
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครู ชำนาญการ
โทร : 0629144718
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครู ชำนาญการ
โทร : 0951859296
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0628549978
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางศิริวรรณ ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-8146645
นางสาวศิริลักษณ์ วิชัยวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0945408694
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0957682238
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0825709654
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0914498248
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956621195
นางกฤติมาภร บุญธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0827418069
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0902379148
นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 0808821232
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918676364
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918638681
นางสาวรัตนา โสมาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ บุราณเดช
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร : 0611544035
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0635035977
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0657637313
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0981089082
นางสาวยุทาดา จันอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์ธวัฒน์ สุขโน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายคำภีย์ อรัญสร
พนักงานประจำรถขยะ
นายสงกรานต์ เอี่ยมศิริ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอำนวย ชมภูพื้น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปฏิภาณ วงศ์รัตนะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุระศักดิ์ หงส์ภูมี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพุฒิพงษ์ พรรณขาม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง