เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
โทร : 0614915193
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น
โทร : 0614915193
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0652966163
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935487246
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0638983266
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0638983266
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0639759873
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0639759873
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0969367829
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0897102114
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0897102114
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0958321519
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0958321519
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0944520680
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0944520680
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0842178068
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0842178068
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0629144718
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0629144718
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0951859296
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0951859296
นายสุวิทย์ สอนสกุล
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นายสุวิทย์ สอนสกุล
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0628549978
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0628549978
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0957682238
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0957682238
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0825709654
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0825709654
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0914498248
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0914498248
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956621195
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956621195
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918676364
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918676364
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0902379148
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0902379148
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880266008
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880266008
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0827418069
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0827418069
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918638681
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918638681
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0945408694
นางสาวมณีรัตน์ เหลาผา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0945408694
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0635035977
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0635035977
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร : 0611544035
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร : 0611544035
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0657637313
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0657637313
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0981089082
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0981089082
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
โทร : 0804032715
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
โทร : 0804032715
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277