เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น)
โทร : 0614915193
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
-
นักพัฒนาชุมชน(ว่าง)
โทร : -
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(-ว่าง)
โทร : -
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0638983266
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0639759873
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0640744799
นายสุวิทย์ สอนสกุล
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางสุมลรัตน์ ทองสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0958321519
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0897102114
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0944520680
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0842178068
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0629144718
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0951859296
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0628549978
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0957682238
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0825709654
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0914498248
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956621195
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918676364
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0902379148
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880266008
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0827418069
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918638681
นางสาวศิริลักษณ์ วิชัยวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0945408694
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร : 0611544035
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0635035977
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0657637313
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0981089082
นายสิงโต วุฒิสาร
คนงานทั่วไป
โทร : 0804032715
นงลักษณ์ หลักคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 0808821232