messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-

สถิติ sitemap
วันนี้ 16
เดือนนี้1,302
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,755
ทั้งหมด 228,022

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด edit

ลิงค์ (EIT)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพโครงการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ การปลูกจิตสำนึก การสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567
MOI Waste Bank Week
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY
ขอเชิญเที่ยวงาน...สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเปิดประตูเล้า
ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลหนองหญ้าไซร่วมจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงานของรัฐ ประจำเดือน เม.ย. 67
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มี.ค. 67
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 ข้อมูล ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงงประมาณ2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ การจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุปีะจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานสรปุ ผลการ จัดซ้ือจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.หนองหญ้าไซ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ