messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
check_circle สภาพสังคม
สภาพสังคม
ข้อมูลชุมชนในตำบลหนองหญ้าไซ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าไซ ผู้ใหญ่บ้าน : นาง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน : นายทองสา เมืองพรม หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน : นายกิติติศักดิ์ การพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านเลิงถ่อน ผู้ใหญ่บ้าน : นายพีระชัย วรรณพราหมณ์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน : นายยงยุทธ วรรณพราหมณ์ หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง กำนันตำบลหนองหญ้าไซ : นายสาคร ยศสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน : นายวรรณะ วิชัยศรี หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน : นายพนอม ศรีหริ่ง หมู่ที่ 9 บ้านเลิงถ่อน ผู้ใหญ่บ้าน : นายอิทธิศักดิ์ ภูขาว สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4/2 แห่ง การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน - แห่ง โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 9 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง จำนวน - แห่ง - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน - แห่ง - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง - สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน