messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ.2567 กดลิงค์ เพื่อตอบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ด edit
ลิงค์ (EIT)

QR Code