messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"เลิศล้ำวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาก้าวไกล"
พันธกิจหน่วยงาน
พันธกิจ (MISSION) 1. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ 2. ส่งเสริมการศึกษา 3. ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ 4. พัฒนาและปรับปรุงโครงการพื้นฐาน 5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย 7. กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 8. บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 9. ส่งเสริมสุภาพอานามัยของคนในชุมชน แนวทางการพัฒนา 1. แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษา ถนน สะดาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ 2. แนวทางการพัฒนาสาธารณสูปโภค และสาธารณูปการ 3. แนวทางการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 4. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ 5. แนวทางการส่งเสริมการจัดทำผังเมือง 6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 7. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 8. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 9. แนวางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 10. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน 13. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 14. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนและจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม 15. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 16. แนวทางการส่งเสริมการพาณิชย์กรรม 17. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาิต การคุ้มครอบดูแลแลบำรุงรักษษป่า 18. แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 19. แนวทางการส่่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมสาจรีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20. แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการปรัปปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ 21. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 22. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได้ 23. แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชน