messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายไพรัตน์ ไพศาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0973023647
นายเดชา ผาอาจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0933213489
นายอ๊อด พูนเทกอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
นางประภัสสร คำตัน
ทีี่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0804038450
account_box สมาชิกสภา
นายรักชาติ ศรีโทมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0622239220
นายอำพร พันธ์กกค้อ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0897136896
นายชัยสวาท คำภูษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0887157519
นายประดิษฐ์ พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0618368612
นายกามินทร์ แสงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0643208523
นายไพเวียง โพธิ์สัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0979504838
นายณัฐพล ฝ่ายชาวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0982207983
นายชัยยา แสรณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0926954001
นายชัยทวี ศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0850003366
นายเพ็งสินธิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0915931645
นายสงวน สุปัญญาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0934407573
นายวิลัย บุราณเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0987568423
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0614915193
นางรตนพร วิเศษศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862345799
นายสุนทร ปากแข็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น)
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0622013660
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0925588797
นางสาวจิรพรรรณ สมทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0652712612
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0638983260
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0639759870
นายวสุ สายกองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0640744799
นายสุวิทย์ สอนสกุล
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางสุมลรัตน์ ทองสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางนิศาชล สีสา
ครู ชำนาญการ
โทร : 0958321519
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทร : 0897102114
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครู ชำนาญการ
โทร : 0944520680
นายเอกชัย ไพศาล
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-5487246
นางลัดดา กุลพรหม
ครู ชำนาญการ
โทร : 0842178068
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครู ชำนาญการ
โทร : 0629144718
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครู ชำนาญการ
โทร : 0951859296
นายอุดมโชค แสงเพชร
ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการงานนิติการ)
โทร : 0913643559
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0628549978
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0970316239
นางศิริวรรณ ไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085-8146645
นางสาวศิริลักษณ์ วิชัยวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0945408694
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0957682238
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 0825709654
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0914498248
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956621195
นางกฤติมาภร บุญธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0827418069
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0902379148
นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 0808821232
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918676364
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0918638681
นางสาวรัตนา โสมาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุภาวรรณ บุราณเดช
คนงานทั่วไป
นายวิเชียร ภูแช่มโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร : 0611544035
นายประสาน อัคศรี
คนงานทั่วไป
นายสุริยา ยศสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0635035977
นายพิษณุ สิมพา
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0657637313
นายนครินทร์ ชัยประโคม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกัน)
โทร : 0981089082
นางสาวยุทาดา จันอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์ธวัฒน์ สุขโน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายคำภีย์ อรัญสร
พนักงานประจำรถขยะ
นายสงกรานต์ เอี่ยมศิริ
พนักงานประจำรถขยะ
นายอำนวย ชมภูพื้น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปฏิภาณ วงศ์รัตนะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุระศักดิ์ หงส์ภูมี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายหาญชัย พรมกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพุฒิพงษ์ พรรณขาม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
account_box กองคลัง
นางรตนพร วิเศษศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862345799
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0948571674
นางสุดารัตน์ ไพศาล
นักวิชาการคลัง
โทร : 0951681003
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0918620976,086860741
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 0918620358
นายไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0942911720
นางสาวลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0956568919
นางสาววัชราภรณ์ ภูขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0894224620
นางวิไลวรรณ คำมีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นาย สุนทร ปากแข็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956690113
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายรชต รู้บุญ
นายช่างไฟฟ้า
-
เจ้าพนักงานธุรการ ( ว่าง )
โทร : 0652712612
นายมนตรี สีพันดอน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศิรสิทธิ์ ศรีพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0827441198
นายวันเพ็ญ ยศสงคราม
ผู้ช่วยนายข่างไฟฟ้า
นายไชยภัทร ผลบุญ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 0981121218
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายสุวรรณ จันทะไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0880667759
นายภานากร พันธ์กกค้อ
พนักงานจ้างทั่วไป