messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางรตนพร วิเศษศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862345799
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0948571674
นางสุดารัตน์ ไพศาล
นักวิชาการคลัง
โทร : 0951681003
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0918620976,086860741
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 0918620358
นายไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0942911720
นางสาวลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0956568919
นางสาววัชราภรณ์ ภูขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0894224620
นางวิไลวรรณ คำมีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป