เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280 โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
กฎหมาย-ระเบียบ--เลือกตั้งท้องถิ่น-
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
account_box กองคลัง
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0614915193
นางพัสนีย์ สุราฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0614915193
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0948571674
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0948571674
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0942911720
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0942911720
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0918620976,086860741
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0918620976,086860741
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0918620358
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0918620358
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0951681003
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0951681003
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0956568919
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0956568919
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0894224620
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0894224620
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277
นายสมใจ วจีสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ
โทร : 0819544277