messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ค่าตอบแทนและเงินค่าจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
แนวทางปฏิบัติ เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ประกาศ-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้ง-การย้าน-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-และการเลื่อนขั้นเงินเดือน-(ฉบับที่-11)-พ.ศ.-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างเทศบาล ได้รับค่าจ้าง ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉบับที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หลัเกกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สมาชิกสภาฯ ,ประชาชนทั่วไป,ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ) โครงการประะมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2