ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี