ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง