ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง