ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง