ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง