ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียน ภูพาดนา ถึงระยะทาง ๙๒ เมตร บ้านเลิงถ่อน หมู่ที ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง