ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง