ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่างด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร สูง ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕.๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง