ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี