ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง