ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง