ชื่อเรื่อง : เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิงถ่อน หมู่ ๔ หมู่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๔ เมตร หนา เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๑๖ ตารางเมตร รวมระยะทาง ๔,๕๔๕ เมตร หรือรวมพื้นที่่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๗๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี