ชื่อเรื่อง : จ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด บ้านโคกสะอาด หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง