ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง