messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิงถ่อน หมู่ ๔ หมู่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๔ เมตร หนา เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๑๖ ตารางเมตร รวมระยะทาง ๔,๕๔๕ เมตร หรือรวมพื้นที่่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๗๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดสว่างอัมพวันทิศเหนือ บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์/SMART HYBRID อัตารการผลิต 20 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง บ้านเลิงถ่อนหมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีีซี จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลบะยาว บ้านพรเจริญ หมูที่ 8 ตำบลหนองหญ้าไซ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 393
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยวังเฮือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ สัรฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 483
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1