เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2564
รายละเอียด : ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2564 วันที่17 พฤษภาคม2564 นายสมใจ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ และการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้แก่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
ผู้โพส : admin