messager
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็กสำหรับอปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับ อสม.และอพม. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ผลการประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ไตรมาส๑-๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ปี 2562และปี2563 จากงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 รอบ6เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต 2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องเจตจำนงค์การต่อต้านทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องนโยบายกำกับองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1