Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสัมฤทธิ์ ทาแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีวันชัย บุราณเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวเยาวภา พันกกค้อ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสำรวย เจริญสุข
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายศักดิ์ทิชัย คำเครือ
นิติกร
Responsive image
นางเสาวณีย์ จันทนมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจรัญ ภูน้ำต้น
เจ้าพนักงานการประปา
Responsive image
นางสาวจุฑามาส แก้วอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางนิภารัตน์ ทองสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายชวนชัย สีหาราช
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางพรทิพย์ กันยา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางดอกอ้อ คนใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวปวริศา ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายวิราช ทาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นายจาตุรงค์ จันทะไทย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
Responsive image
นางนิศาชล สีสา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุภาวดี วรรณพราหมณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางดอกเอื้อม ศรีหริ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางลัดดา กุลพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางรัตนาภรณ์ กุลมอญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวบุญช่วย วุฒิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนรินทร์ บุราณเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุพัตรา โคตรวง์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางศุภวรรณ บุญทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสุภาพร สิมพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนิยม เพริดพราว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางลักษณ์คณา ศรีสุดชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอรัญญา บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวจันทร์เพ็ญ พานโคกสูง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวธนิษดา วันโท
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางกฤติมาภร บุญธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวบุษบา หอมสิน
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นางสาวเยาวลักษณ์ ชื่นชม
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th