Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.พ. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
31 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศ แผนพัฒนาเทศบาล4ปี( 2561-2564)
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนา๔ ปีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่๑
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนา๔ ปีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่๒
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนา๔ ปีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่๓
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนา๔ ปีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่๔
26 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนพัฒนา๔ ปีเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่๕
01 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนอัตรากำลัง3ปี (2561-2563) ส่วนที่1
01 ต.ค. 2561 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนอัตรากำลัง3ปี (2561-2563) ส่วนที่2

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th