Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่และเอกสาร ITA 2563
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14 ก.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ สถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ปี 2562และปี2563 จากงานจัดเก็บรายได้
14 ก.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ผลการประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ไตรมาส๑-๒
01 มิ.ย. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 รอบ6เดือนแรก
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต 2562-2564
01 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องเจตจำนงค์การต่อต้านทุจริตประจำปี 2563
01 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
13 ม.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องนโยบายกำกับองค์การที่ดี
13 ม.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใส ตรวจสอบได้
01 ม.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th
เฟสบุ๊ค   : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ