Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 มิ.ย. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สมาชิกสภาฯ ,ประชาชนทั่วไป,ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ) โครงการประะมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ปปช.
03 มี.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
24 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่องการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนที่รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง แนบท้ายประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
03 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องรับสมัครบุุคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
01 ม.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ เพจ เฟสบุ๊ค
26 พ.ย. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
15 พ.ย. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ต.ค. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 

ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th
เฟสบุ๊ค   : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ