Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 มิ.ย. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สมาชิกสภาฯ ,ประชาชนทั่วไป,ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ) โครงการประะมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ปปช.
03 มี.ค. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
24 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่องการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ แผนที่รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง แนบท้ายประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
03 ก.พ. 2563 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องรับสมัครบุุคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
26 พ.ย. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
15 พ.ย. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ต.ค. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
07 พ.ค. 2562 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปปช. (ITA)

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th