Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจ (MISSION)
    1. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
    2. ส่งเสริมการศึกษา
    3. ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ
    4. พัฒนาและปรับปรุงโครงการพื้นฐาน
    5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
    6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย
    7. กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
    8. บำรุงรักษา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
    9. ส่งเสริมสุภาพอานามัยของคนในชุมชน

แนวทางการพัฒนา
    
1.  แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษา ถนน สะดาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
    2.  แนวทางการพัฒนาสาธารณสูปโภค และสาธารณูปการ
    3. แนวทางการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
    4. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
    5.  แนวทางการส่งเสริมการจัดทำผังเมือง
    6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม
    7. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
    8. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข
    9.  แนวางการส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
   10. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   11. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   12. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
   13. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
   14. แนวทางการส่งเสริมการวางแผนและจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม
   15. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   16. แนวทางการส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
   17. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาิต การคุ้มครอบดูแลแลบำรุงรักษษป่า
   18. แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   19. แนวทางการส่่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมสาจรีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   20. แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการปรัปปรุง  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
   21. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
   22. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได้
   23.  แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชน


วิสัยทัศน์
"เลิศล้ำวัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษาก้าวไกล"


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th