Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในตำบลหนองหญ้าไซ 
     จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1

บ้านหนองหญ้าไซ
ผู้ใหญ่บ้าน : นาง
หมู่ที่ 2

บ้านโคกสะอาด
ผู้ใหญ่บ้าน : นายทองสา  เมืองพรม
หมู่ที่ 3

บ้านหนองไผ่
ผู้ใหญ่บ้าน : นายกิติติศักดิ์  การพันธ์
หมู่ที่ 4

บ้านเลิงถ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายพีระชัย  วรรณพราหมณ์
หมู่ที่ 5

บ้านโนนสมบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน : นายยงยุทธ  วรรณพราหมณ์
หมู่ที่ 6

บ้านไทรทอง
กำนันตำบลหนองหญ้าไซ  : นายสาคร  ยศสงคราม
หมู่ที่ 7

บ้านโพธิ์งาม
ผู้ใหญ่บ้าน : นายวรรณะ  วิชัยศรี
หมู่ที่ 8

บ้านพรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน : นายพนอม  ศรีหริ่ง
หมู่ที่ 9

บ้านเลิงถ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายอิทธิศักดิ์  ภูขาว
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหนองหญ้าไซ 215 653 603 1,256
2 บ้านโคกสะอาด 176 510 524 1,034
3 บ้านหนองไผ่ 182 594 441 1,035
4 บ้านเลิงถ่อน 138 391 297 688
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 228 584 417 1,001
6 บ้านไทรทอง 142 395 337 732
7 บ้านโพธิ์งาม 133 362 307 669
8 บ้านพรเจริญ 147 369 296 665
9 บ้านเลิงถ่อน 132 307 254 561
รวม 9 หมู่บ้าน 1,493 4,165 3,476 7,641


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์                               จำนวน 4/2 แห่ง 

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส
โรงเรียนอาชีวะศึกษา
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง 
จำนวน 9 แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจชุมชนตำบล
- สถานีดับเพลิง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th