Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการความรู้ในองค์กร
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โค... (07 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหย้าไซ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบ... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ... (28 มี.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงาน... (11 มี.ค. 2562)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ต.ค. 2561)
แผนพัฒนา๔ ปี เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (25 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
สถิติผู้มารับบริการ งานต่างๆของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (25 พ.ค. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2561 (01 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ทต.หนองหญ้าไซ (04 ม.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ... (09 พ.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ... (30 ก.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ปี 61-ุ64 (25 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เรื่อง สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน... (29 พ.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (21 ก.พ. 2560)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอว... (15 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายมงคล วิชัยศรี ถึง บ้านนางรัตนาพ... (16 พ.ย. 2561)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายมงคล วิชัยศรี ถึงบ้านนางรัตนาพร ศรีสาร ... (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. สายสะพานควาย ม.9 (16 พ.ย. 2561)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานควาย หมู่ที่ 9 (06 พ.ย. 2561)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาบึ่ง-พรเจริญ-นาแก (20 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาบึง-พรเจริญ นาแก (17 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างรางระบายนั้ำตัวยูสายบ้านนายสายันต์ ชัยจุมพล ม.6 (13 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (03 ก.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอปู่ตา ม.6 (03 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้ัางเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย (26 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกอง ชมพูพื้น ถึง บ้านนายสมหวัง นาใจคง... (24 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาปรับปรุงขยายท่อเมนประปา ม.1,3,5 (16 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายบ้านนางบุญโฮม จิกจักร์ (09 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคสล. เดิม โดยการดำเนินการก่อสร้างเททับ... (08 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยการเททับหน้าสายบ้านนายสุริยะ ภูแก้... (08 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการว่างท่อเมนประปา ม.9 (02 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม ม.1สายบ้านนางเคย วงศ์ษาแก้ว (05 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
ถนนศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
โทรศัพท์ : 0-4214-0232-3 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@tambonnongyasai.go.th 
www.nongyazai.go.th